Ujednání mezi uživatelem a společností Fiberon

Internetové stránky společnosti Fiberon se skládají z různých internetových stránek, které provozuje společnost FIBERON.

Internetové stránky Fiberon se vám nabízí tehdy, pokud bez výhrad přijmete zde uvedené podmínky, předpoklady a upozornění.

ÚPRAVY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

Společnost Fiberon si vyhrazuje právo na změny podmínek a upozornění, v jejichž rámci se internetové stránky Fiberon nabízí, mimo jiné ke změně nákladů souvisejících s používáním internetových stránek Fiberon.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Internetové stránky Fiberon mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky („odkazované internetové stránky"). Odkazované internetové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Fiberon, která rovněž nepřebírá odpovědnost za obsah jakékoli odkazované internetové stránky, mimo jiné za jakýkoli odkaz uvedený na odkazované internetové stránce, nebo za jakékoli změny či aktualizace odkazované internetové stránky. Společnost Fiberon nepřebírá odpovědnost za internetové vysílání nebo jakoukoliv jinou formu přenosu přijatou z jakékoli odkazované internetové stránky. Společnost Fiberon tyto odkazy poskytuje pouze pro pohodlí uživatelů a ze zahrnutí jakéhokoli odkazu nevyplývá souhlas společnosti Fiberon s obsahem takové internetové stránky nebo jakékoli spojení s jeho provozovateli.

ZÁKAZ NEZÁKONNÉHO NEBO NEPOVOLENÉHO POUŽITÍ

Používání internetové stránky Fiberon je podmíněno vaším závazkem, že nebudete tyto internetové stránky používat k jakémukoli účelu, který je nezákonný nebo je zakázán podmínkami, předpoklady a upozorněními uvedenými v tomto ujednání. Internetové stránky Fiberon nesmíte používat jakýmkoli způsobem, který by ho mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit nebo narušit jejich provoz, nebo by mohl bránit ostatním třetím stranám v jejich řádném používání. Není vám dovoleno získávat nebo se pokoušet získat jakékoli materiály nebo informace s využitím libovolných prostředků, které nejsou úmyslně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím internetových stránek Fiberon.

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Internetové stránky Fiberon mohou obsahovat služby zpravodaje, konverzační služby, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní internetové stránky, kalendáře a/nebo další prostředky pro předávání zpráv či komunikaci, jejichž prostřednictvím je možné komunikovat s veřejností jako celkem nebo se skupinou (souborně „komunikační služby"). Souhlasíte s tím, že budete publikovat, odesílat a přijímat pouze zprávy a materiály, které jsou patřičné a souvisejí s konkrétní komunikační službou. Mimo jiné se například zavazujete, že při používání komunikační služby se zdržíte následujících aktivit:


-Pomluvy, urážky, obtěžování, vyhrožování nebo jiné porušování zákonných práv (například práva na soukromí a publicitu) ostatních osob.

-Publikování, zveřejňování, nahrávání, rozesílání nebo šíření jakéhokoli nevhodného, znevažujícího, hanlivého, nezákonného, obscénního, neslušného nebo protipráStahování jakýchkoli souborů nahraných jiným uživatelem komunikační služby, o nichž víte nebo byste měli racionálně vědět, že je takovým způsobem nelze zákonně šířit.vního tématu, názvu, materiálu či informace.

-Nahrávání souborů obsahujících software nebo jiné materiály, které jsou předmětem zákonů na ochranu duševního vlastnictví (nebo práv na soukromí a publicitu), pokud k těmto souborům nevlastníte práva nebo tato práva nejsou pod vaší kontrolou, nebo pokud jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy.

-Nahrávání souborů obsahujících viry, poškozených souborů nebo jakéhokoli podobného softwaru či programů, které mohou narušit provoz počítačů jiných uživatelů.

-Inzerce nebo nabízení prodeje či nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb k libovolnému obchodnímu účelu, pokud komunikační služba takové zprávy výslovně nepřipouští.

-Provádění nebo rozesílání průzkumů, soutěží, pyramidových schémat či řetězových dopisů.

-Stahování jakýchkoli souborů nahraných jiným uživatelem komunikační služby, o nichž víte nebo byste měli racionálně vědět, že je takovým způsobem nelze zákonně šířit.

-Padělání nebo odstraňování případných označení autorů, právních nebo jiných řádných značek či etiket označujících průvod nebo zdroj softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahrávaném souboru.

-Omezování nebo bránění jinému uživateli v používání komunikačních služeb.

-Porušování jakýchkoli norem chování nebo jiných předpisů, které se mohou vztahovat k jakékoli konkrétní komunikační službě.

-Shromažďování nebo jiný sběr informací týkajících se ostatních uživatelů, mimo jiné e-mailových adres, aniž by k tomu příslušní uživatelé poskytli svůj souhlas.

-Porušování jakýchkoli platných zákonů nebo předpisů.

Společnost Fiberon se nezavazuje, že bude zajišťovat sledování komunikačních služeb. Fiberon si však vyhrazuje právo na vyhodnocení materiálů zveřejněných prostřednictvím komunikační služby a na základě svého výhradního rozhodnutí k odstranění případných nežádoucích materiálů.

Společnost Fiberon si vyhrazuje právo zablokovat vám přístup k jakékoli komunikační službě, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a z libovolného důvodu.

Společnost Fiberon si vyhrazuje právo, že může kdykoli sdělit jakékoli informace, které budou potřebné ke splnění požadavků jakéhokoli platného zákona, předpisu, právního řízení nebo požadavku státní moci, a že může upravit, odmítnout zveřejnění nebo odstranit jakékoli informace či materiály, a to jako celek nebo jejich část, na základě svého výhradního rozhodnutí.

Při poskytování jakýchkoli osobních údajů o vlastní osobě nebo svých dětech v rámci jakékoli komunikační služby vždy postupujte s obezřetností.

Společnost Fiberon nemá pod kontrolou ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace, které jsou součástí libovolné komunikační služby. Proto Fiberon konkrétně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s komunikačními službami a případnými akcemi vyplývajícími z vaší účasti na jakékoli komunikační službě.

Manažeři a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími společnosti Fiberon a jejich názory nemusí nutně odrážet názor společnosti Fiberon.

Materiály odeslané do komunikační služby mohou být předmětem omezení z hlediska jejich používání, reprodukce a/nebo šíření.

Pokud tyto materiály stáhnete, přebíráte odpovědnost za dodržování případných omezení.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTI FIBERON NEBO ZVEŘEJNĚNÉ NA JEJÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Společnost Fiberon si nenárokuje vlastnictví materiálů, které jí poskytnete (mimo jiné komentářů a doporučení) nebo zveřejníte, nahrajete, zadáte nebo odešlete na jakoukoliv z internetových stránek Fiberon neb o do služeb s nimi spojenými (souhrnně „poskytnuté materiály"). Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svých materiálů však udělujete společnosti Fiberon, jejím dceřiným společnostem a příslušným držitelům sublicencí právo na používání poskytnutých materiálů ve spojitosti s provozováním jejich internetového podnikání, mimo jiné právo na: kopírování, šíření, přenášení, veřejné zobrazování, veřejné předvádění, reprodukování, upravování, překládání a změny formátu těchto materiálů a ke zveřejnění vašeho jména ve spojitosti s vámi poskytnutými materiály.

Za použití zde uvedených poskytnutých materiálů nebude vyplacena žádná náhrada. Společnost Fiberon se nezavazuje, že zveřejní nebo použije jakékoli poskytnuté materiály, a může je kdykoli na základě svého vlastního rozhodnutí odstranit.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svých materiálů prohlašujete a ručíte za to, že vlastníte nebo máte jinak pod kontrolou práva na tyto poskytnuté materiály, jak je popsáno v tomto oddílu, mimo jiné všechna práva potřebná k poskytování, zveřejňování, nahrávání, vkládání nebo přenášení těchto materiálů.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace, software, produkty a služby, které jsou součástí internetových stránek Fiberon nebo jsou jeho prostřednictvím zpřístupněny, mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby. Uvedené informace jsou pravidelně upravovány. Společnosti Fiberon a/nebo její dodavatelé mohou kdykoli provádět vylepšení a/nebo změny webu Fiberon. Při osobních, zdravotních, právních nebo finančních rozhodnutích nejste oprávněni spoléhat se na informace získané prostřednictvím internetových stránek Fiberon. Svoji situaci jste povinni konzultovat s vhodným odborníkem, který vám poskytne konkrétní radu na míru.

Společnost Fiberon a/nebo její dodavatelé neposkytují žádné prohlášení z hlediska vhodnosti, spolehlivosti, dostupnosti, včasnosti a přesnosti informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky, které jsou součástí internetových stránek Fiberon, a to k libovolnému účelu. Všechny takové informace, software, produkty, služby a související grafika jsou do maximální míry přípustné podle platného zákona poskytovány „jak stojí a leží", bez záruk či podmínek jakéhokoli druhu. Společnost Fiberon a/nebo její dodavatelé tímto odmítají veškeré záruky a podmínky týkající se těchto informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky, včetně všech mlčky předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, titulu a neporušování práv třetích stran.

Do maximální míry přípustné podle platného zákona společnost Fiberon a/nebo její dodavatelé v žádném případě nepřebírají odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní či následné škody ani za jakékoli škody, mezi které patří mimo jiné škody vyplývající z nemožnosti používat, ztráty dat nebo zisků vyplývající nebo libovolným jiným způsobem spojené s používáním či provozováním internetových stránek Fiberon, prodlevou nebo nemožností používání internetových stránek Fiberon nebo souvisejících služeb, poskytováním nebo nemožností poskytovat služby či libovolné informace, software, produkty, služby a související grafiku, které byly získány prostřednictvím internetových stránek Fiberon, nebo jakkoli vyplývající z používání internetových stránek Fiberon, ať už na základě smlouvy, porušení, nedbalosti, striktní odpovědnosti nebo jinak, a to i v případě, že na možnost takových škod byla společnosti Fiberon a/nebo její dodavatelé upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé státy či jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nahodilé škody, nemusí pro vás výše uvedené omezení platit. Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí internetových stránek Fiberon nebo s některou z těchto podmínek použití, je vaším jediným a výlučným právem možnost nepokračovat v používání internetových stránek Fiberon.

SERVISNÍ KONTAKT

[email protected]

UKONČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost Fiberon si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí znemožnit vám přístup k [1}[2}internetovým stránkám Fiberon{3]{4] a souvisejícím službám nebo jakékoli jejich části, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Obecně platí, že do maximální míry přípustné podle zákona se toto ujednání řídí zákony státu Severní Karolína v USA a že tímto souhlasíte s výlučnou jurisdikcí a místní příslušností soudů okrsku Stanly, Severní Karolína, USA v souvislosti se všemi spory vyplývajícími nebo souvisejícími s používáním internetových stránek Fiberon. Používání internetových stránek Fiberon není dovoleno v jakékoli jurisdikci, která neuznává platnost všech ustanovení těchto podmínek, mimo jiné tohoto odstavce. Souhlasíte s tím, že mezi vámi a společností Fiberon nevzniká ve spojitosti s tímto ujednáním nebo používáním internetových stránek Fiberon jakýkoli společný podnik, partnerství nebo zaměstnanecký či agenturní vztah. Realizace tohoto ujednání ze strany společnosti Fiberon je podmíněno stávajícími zákony a právními postupy. Nic z toho, co je uvedeno v tomto ujednání, neovlivňuje právo společnosti Fiberon na to, aby plnila žádosti nebo požadavky státní moci, soudů a orgánů ohledně prosazování práva související s vaším používáním internetových stránek Fiberon nebo informací jí poskytovaných či shromažďovaných s ohledem na takové používání. Pokud je jakákoli část tohoto ujednání shledána neplatnou nebo nevynutitelnou podle platných zákonů, mimo jiné odmítnutí záruky nebo omezení odpovědnosti uvedené výše, budou neplatné nebo nevynutitelné ustanovení považováno za nahrazené platným a vynutitelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení, a zbývající část tohoto ujednání zůstane v účinnosti. Pokud zde není uvedeno jinak, toto ujednání představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a společností Fiberon z hlediska používání [1}[2}internetových stránek Fiberon{3]{4] a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci či návrhy, ať už v elektronické, ústní nebo písemné formě, mezi uživatele a společností Fiberon týkající se internetových stránek Fiberon. Tištěná verze tohoto ujednání a případná oznámení zaslaná v elektronickém formátu budou přípustná u soudních nebo správních řízení založených na tomto ujednání nebo z něj vyplývajících, a to do stejné míry a za stejných podmínek, jako u ostatních obchodních dokumentů a záznamů, které byly původně vytvořeny a udržovány v tištěné podobě. Zúčastněné strany si výslovně přejí, aby bylo toto ujednání a veškerá související dokumentace v anglickém jazyce.