Overeenkomst tussen de gebruiker en Fiberon

De website van Fiberon bestaat uit verschillende webpagina's die beheerd worden door FIBERON.

De Fiberon-website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Met uw gebruik van de Fiberon-website gaat u akkoord met alle bepalingen, voorwaarden en mededelingen.

WIJZIGEN VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Fiberon behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en mededelingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Fiberon-website.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Fiberon-website kan koppelingen naar andere websites bevatten ("gekoppelde sites"). De gekoppelde websites worden niet door Fiberon beheerd en Fiberon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site, met inbegrip van alle koppelingen op een gekoppelde site, of alle wijzigingen of actualiseringen op een gekoppelde site. Fiberon is niet verantwoordelijk voor webcasting of elke andere vorm van overdracht vanaf een gekoppelde site. Fiberon biedt u deze koppelingen alleen voor uw gemak en het opnemen van een koppeling impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Fiberon van de site of de beheerders.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Fiberon-website garandeert u Fiberon dat u de Fiberon-website niet voor onwettige doeleinden of voor doeleinden die in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen zijn verboden zult gebruiken. U mag de Fiberon-website niet gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de website, de website kan uitschakelen, overbelasten, een nadelige invloed kan hebben op de website of kan interfereren met het gebruik van andere partijen en hun genot van de Fiberon-website. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen door middelen die niet bewust daarvoor beschikbaar zijn gesteld of worden geleverd door de Fiberon-website.

HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Fiberon-website kan een prikbord, een chatomgeving, nieuwsgroepen, fora, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere berichten of communicatiemiddelen bevatten die zijn ontworpen om het voor u mogelijk te maken te communiceren met het grote publiek of met een groep (tezamen communicatiediensten genoemd). U stemt ermee in om deze communicatiediensten alleen te gebruiken om berichten en materialen te plaatsen, verzenden en ontvangen als deze netjes zijn en te maken hebben met de betreffende diensten. Als wijze van voorbeeld en niet als begrenzing, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van de communicatiediensten:

 • De rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen niet zult schenden door misleiding, misbruik, intimidatie, stalking, bedreiging of op een andere manier.
 • Geen ondeugdelijke, schendende, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie zult publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden.
 • Geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten dat beschermd wordt door de wetten op het intellectuele eigendom (of door wetten betreffende privacy of publiciteit), tenzij u daarvan de rechten bezit of het beheer erover hebt of de benodigde toestemming hiervoor hebt ontvangen.
 • Geen bestanden zult uploaden die virussen bevatten, beschadigd zijn of andere software of programma's die de computers van anderen kunnen beschadigen.
 • Niet zult adverteren of aan zult bieden om goederen of producten te verkopen voor zakelijke doeleinden, tenzij de communicatiedienst dit specifiek toestaat.
 • Geen onderzoeken, wedstrijden, pyramidesystemen of kettingbrieven zult doen uitgaan of doorsturen.
 • Geen bestanden zult downloaden die door een andere gebruiker geplaatst zijn via een communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze op deze manier niet legaal gedistribueerd kunnen worden.
 • Geen bijdragen van anderen of wettelijke of andere mededelingen, eigendomsbewijzen of etiketten van de oorsprong of bron van software of ander materiaal dat aanwezig is in een geüploade file zal falsificeren of verwijderen.
 • Anderen niet zult beperken of verhinderen gebruik te maken en te genieten van de communicatiediensten.
 • De gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn voor een bepaalde communicatiedienst niet zult schenden.
 • Geen informatie zult verzamelen of op een andere manier vergaren over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • De van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet zult schenden.

Fiberon is niet verplicht de communicatiediensten te monitoren. Fiberon heeft echter wel het recht uw berichten die u via de communicatiediensten geplaatst hebt te bekijken en alle materialen discreet te verwijderen. Fiberon behoudt zich het recht voor te allen tijde uw toegang tot enkele of alle communicatiediensten zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Fiberon behoudt zich te allen tijde het recht voor in alle discretie informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Wees voorzichtig met het vrijgeven van persoonlijke informatie over uzelf en uw kinderen als u gebruik maakt van communicatiediensten. Fiberon controleert of steunt op geen enkele wijze de inhoud, berichten of informatie die wordt gevonden op de communicatiediensten en wijst daarom alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw participatie in de communicatiediensten. Managers en gastheren zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Fiberon, en hun standpunten hoeven niet overeen te komen met die van Fiberon.

Materialen die worden geüpload naar een communicatiedienst moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden voor gebruik, reproductie en verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving hiervan als u deze materialen download.

AAN FIBERON GELEVERDE MATERIALEN OF OP EEN FIBERON-WEBSITE GEPLAATSTE MATERIALEN

Fiberon claimt geen eigendomsrechten over de materialen die u levert aan Fiberon (waaronder feedback en suggesties), plaatst, upload, invoert, of verzend naar een Fiberon-website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"). Met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u Fiberon, de daaraan verbonden bedrijven en de nodige sublicentiehouders echter wel toestemming uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf, met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. Fiberon is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment discreet verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze paragraaf, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar via de Fiberon-website kunnen onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Fiberon en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de Fiberon-website. U moet bij het nemen van persoonlijke, medische, juridische, of financiële beslissingen niet vertrouwen op het advies dat u via de website gekregen hebt. U moet contact opnemen met de juiste professional voor specifiek op uw situatie aangepast advies.

Fiberon en/of haar leveranciers doen om geen enkele reden uitspraak betreffende de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, actualiteit en accuraatheid van de informatie, software producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen op de Fiberon-website. Voor zover wettelijk toegestaan door de geldende wetgeving wordt deze informatie, software, deze producten en bijbehorende afbeeldingen geleverd zoals deze zijn, zonder garantie of enige voorwaarde. Fiberon en/of haar leveranciers wijzen elke vorm van waarborg en condities af omtrent deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen, inclusief alle waarborg en condities van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht zullen Fiberon en/of haar leveranciers in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade of welke schade dan ook inclusief en zonder enige beperking schade wegens het niet kunnen gebruiken of gegevens- of winstverlies, voortvloeiend uit of op enige manier gerelateerd aan het gebruik of de prestaties van de Fiberon-website of daarmee verbonden diensten, het verlenen van of ontbreken van diensten, of voor welke informatie, software, producten, diensten en daartoe behorende afbeeldingen die verkregen zijn via de Fiberon-website of op een andere manier voortkomen uit het gebruik van de Fiberon-website, zowel gebaseerd op het contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Fiberon of een van haar leveranciers op de hoogte is gesteld van de mogelijke schade. Omdat sommige staten/rechtsgebieden het uitsluiten of limiteren van aansprakelijkheden niet toestaan bij gevolg- of bijkomstige schade kan het zijn dat bovenstaande beperkingen niet voor u gelden. Als u niet tevreden bent over een gedeelte van de Fiberon-website of met een gedeelte van deze gebruikersovereenkomst, is uw enige en exclusieve mogelijkheid om de Fiberon-website niet meer te gebruiken.

SERVICECONTACT

[email protected]

BEËINDIGING/BEPERKTE TOEGANG

Fiberon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Fiberon-website en de daaraan verbonden diensten of elk deel daarvan te allen tijde, zonder kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht valt deze overeenkomst onder het recht van de staat North Carolina, VS. U gaat hierbij akkoord met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de rechtbank in Stanly County, North Carolina, VS in alle geschillen die ontstaan uit of gerelateerd zijn aan het gebruik van de Fiberon-website. Het gebruik van de Fiberon-website is verboden in elk rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geldig zijn, inclusief maar zonder beperking daartoe deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er tussen u en Fiberon geen joint venture, partnerschap, arbeidsovereenkomst of agentschapsrelatie bestaat als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Fiberon-website. De uitvoering van deze overeenkomst door Fiberon is onderhavig aan de geldende wetten en juridische processen, en niets uit deze overeenkomst wijkt af van het recht van Fiberon om zich te houden aan de verzoeken of vereisten van de overheid, het gerechtshof en wettelijke handhaving die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de Fiberon-website of informatie geleverd door of verzameld door Fiberon in relatie tot dit gebruik. In het geval dat een gedeelte van deze overeenkomst volgens de geldende wetgeving en inclusief maar niet beperkt tot de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan zal dit ongeldige of niet afdwingbare gedeelte geacht worden vervangen te worden door een geldige, afdwingbare bepaling die het dichtst bij de originele bepaling staat. Het overige gedeelte van de overeenkomst zal nog steeds van kracht blijven. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Fiberon met betrekking tot de Fiberon-website en het doet alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel elektronische, mondelinge of geschreven, tussen de gebruiker en Fiberon met betrekking tot de Fiberon-website, teniet. Een papieren versie van deze overeenkomst en van elke mededeling die wordt verstrekt in elektronische vorm zal in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde condities als andere zakelijke documenten en dossiers die origineel zijn uitgegeven en worden bewaard in gedrukte vorm ontvankelijk worden verklaard in juridische en administratieve procedures die gebaseerd zijn op of gerelateerd zijn aan deze overeenkomst. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daartoe behorende documenten in het Engels zijn opgesteld.

MEDEDELINGEN AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN:

Alle inhoud op de website is afkomstig van: Fiberon en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERK

De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin genoemd worden, kunnen het handelsmerk zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT

Ingevolge artikel 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2) moeten mededelingen over inbreuk op het auteursrecht in het kader van de Auteurswet van de Verenigde Staten gezonden worden aan de aangewezen persoon van de dienstverlener. ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN NIET WORDEN BEANTWOORD. Zie mededelingen en Procedure voor het indienen van claims van schendingen van het auteursrecht.