Porozumienie między użytkownikiem i firmą Fiberon

Witryna internetowa Fiberon składa się ze zróżnicowanych stron internetowych obsługiwanych przez firmę FIBERON.

Witryna internetowa Fiberon oferowana jest Państwu pod warunkiem zaakceptowania przez Państwa bez zastrzeżeń warunków i informacji tu zawartych. Korzystanie przez Państwa z witryny internetowej Fiberon oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na wszystkie takie warunki i informacje.

ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Firma Fiberon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i informacji, w oparciu o które oferowana jest witryna internetowa Fiberon, w tym między innymi opłat związanych z korzystaniem z witryny internetowej Fiberon.

ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Witryna internetowa Fiberon może zawierać łącza do innych witryn internetowych („witryn linkowanych"). Witryny linkowane znajdują się poza kontrolą firmy Fiberon, a firma Fiberon nie odpowiada za zawartość jakichkolwiek witryn linkowanych, w tym między innymi za wszelkie łącza zawarte w witrynach linkowanych, a także za wszelkie zmiany lub aktualizacje witryn linkowanych. Firma Fiberon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju transmisje otrzymywane z którejkolwiek z witryn linkowanych. Firma Fiberon zapewnia Państwu te łącza wyłącznie dla wygody, a zamieszczenie któregokolwiek z nich nie oznacza udzielenia przez firmę Fiberon poparcia dla właściwej strony ani powiązania z jej operatorami.

ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA W SPOSÓB BEZPRAWNY LUB ZABRONIONY

Warunkiem użytkowania przez Państwa witryny internetowej Fiberon jest udzielenie przez Państwa gwarancji dotyczącej tego, że nie będą Państwo wykorzystywać witryny internetowej Fiberon do jakiegokolwiek celu o charakterze bezprawnym lub zabronionym przez niniejszy regulamin i powiadomienia. Obowiązuje Państwa zakaz wykorzystywania witryny internetowej Fiberon w jakikolwiek sposób, który mógłby skutkować uszkodzeniem, wyłączeniem, przeciążeniem witryny internetowej Fiberon lub pogorszeniem jej funkcjonalności, bądź też zakłócać korzystanie z witryny internetowej Fiberon przez inne osoby. Obowiązuje Państwa zakaz uzyskiwania oraz podejmowania prób uzyskiwania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów lub informacji, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem witryn internetowych Fiberon.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Witryna internetowa Fiberon może zawierać tablice ogłoszeniowe, czaty, grupy dyskusyjne, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze oraz inne usługi związane z przekazywaniem wiadomości lub komunikatów, mające na celu ułatwienie Państwu komunikacji publicznej lub komunikacji z określonymi grupami (zwane dalej łącznie „usługami komunikacyjnymi"), Państwo zaś zgadzają się wyłącznie publikować, wysyłać i otrzymywać wiadomości i materiały o charakterze właściwym i powiązanym z określoną usługą komunikacyjną. Przykładowo, wyrażają Państwo zgodę na to, że w trakcie korzystania z usługi komunikacyjnej nie będą Państwo:

 • grozić innym osobom, a także zniesławiać, nękać, prześladować lub w inny sposób naruszać praw (takich jak prawo do prywatności) innych osób;
 • publikować, zamieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub rozpowszechniać jakichkolwiek nieodpowiednich, bluźnierczych, szkalujących, naruszających przepisy, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji;
 • wysyłać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem o ochronie własności intelektualnej (lub prawem o ochronie prywatności), o ile nie posiadają lub nie kontrolują Państwo praw do nich lub nie uzyskali Państwo wszelkich niezbędnych zgód;
 • wysyłać plików zawierających wirusy, plików uszkodzonych, a także wszelkiego podobnego oprogramowania, które może zakłócić działanie komputerów innych osób;
 • reklamować lub oferować sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek towarów lub usług dla jakichkolwiek celów biznesowych, o ile taka usługa komunikacyjna nie będzie wyraźnie zezwalać na takie komunikaty;
 • przeprowadzać lub przekazywać ankiet, konkursów, piramid lub listów-łańcuszków;
 • pobierać jakichkolwiek plików zamieszczonych przez innych użytkowników usługi komunikacyjnej, jeżeli będą Państwo świadomi bądź jeżeli będzie można się spodziewać, że powinni Państwo być świadomi tego, że nie mogą one być zgodnie z prawem rozpowszechniane w taki sposób;
 • fałszować lub usuwać jakichkolwiek informacji o autorstwie, not prawnych lub innych, a także oznaczeń lub etykiet właścicieli świadczących o pochodzeniu lub źródle oprogramowania lub innego materiału zawartego w wysyłanym pliku;
 • ograniczać innym użytkownikom możliwości korzystania z usług komunikacyjnych;
 • naruszać jakichkolwiek kodeksów postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do którejkolwiek z usług komunikacyjnych;
 • aktywnie pozyskiwać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych osobach, w tym o adresach e-mail, bez ich zgody;
 • naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Firma Fiberon nie ma obowiązku monitorowania usług komunikacyjnych. Firma Fiberon zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji materiałów zamieszczanych w usłudze komunikacyjnej, a także usuwania dowolnych materiałów według własnego uznania. Firma Fiberon zastrzega sobie prawo do zawieszenia Państwa dostępu do dowolnych usług komunikacyjnych w dowolnym momencie bez uprzedzenia i z dowolnego powodu.

Firma Fiberon zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie wszelkich informacji niezbędnych w związku ze spełnieniem wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub żądań władz, a także do redagowania, odmowy zamieszczenia lub usuwania wszelkich informacji lub materiałów w całości lub częściowo, według uznania firmy Fiberon.

Należy zawsze zachować ostrożność, podając w którejkolwiek z usług komunikacyjnych jakiekolwiek umożliwiające identyfikację informacje dotyczące swojej osoby lub swoich dzieci. Firma Fiberon nie kontroluje ani nie aprobuje treści, komunikatów lub informacji znajdujących się w którejkolwiek z usług komunikacyjnych i w rezultacie firma Fiberon w szczególności wyklucza wszelką odpowiedzialność za usługi komunikacyjne oraz wszelkie działania wynikające z Państwa uczestnictwa w jakiejkolwiek usłudze komunikacyjnej. Osoby zarządzające i pełniące funkcję gospodarzy nie są uprawnionymi rzecznikami firmy Fiberon, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać opinii firmy Fiberon.

Materiały wysyłane do usługi komunikacyjnej mogą być objęte opublikowanymi ograniczeniami dotyczącymi użytkowania, reprodukcji i rozpowszechniania. Jeżeli zdecydują się Państwo na pobranie takich materiałów, pozostaną Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszych ograniczeń.

MATERIAŁY PRZEKAZANE FIRMIE FIBERON LUB ZAMIESZCZONE W DOWOLNEJ WITRYNIE FIBERON

Firma Fiberon nie rości sobie prawa własności do materiałów dostarczanych przez Państwa firmie Fiberon (w tym opinii i sugestii) lub zamieszczanych, przesyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych w jakiejkolwiek witrynie internetowej Fiberon lub związanych z nią usługach (zwanych łącznie „zgłoszeniami"). Zamieszczając, wysyłając, wprowadzając, zapewniając lub przekazując swoje zgłoszenie, udzielają Państwo jednak firmie Fiberon, jej przedsiębiorstwom stowarzyszonym, a także wymaganym sublicencjobiorcom zezwolenia na wykorzystywanie Państwa zgłoszenia w związku z ich działalnością w Internecie, w tym między innymi prawa do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego prezentowania, publicznego wykonywania, reprodukowania, redagowania, tłumaczenia i zmieniania formatu Państwa zgłoszenia, a także do publikowania Państwa nazwiska w związku z Państwa zgłoszeniem.

Za wykorzystywanie Państwa zgłoszenia w sposób opisany w niniejszym dokumencie nie otrzymają Państwo żadnego wynagrodzenia. Firma Fiberon nie jest zobowiązana do publikowania lub wykorzystywania jakichkolwiek przekazywanych przez Państwa zgłoszeń, a ponadto jest uprawniona do usuwania wszelkich zgłoszeń w dowolnym momencie według własnego uznania.

Zamieszczając, wysyłając, wprowadzając lub przekazując swoje zgłoszenie, gwarantują Państwo i oświadczają, że są właścicielami wszelkich praw do swojego zgłoszenia, o którym mowa w niniejszej sekcji, lub w inny sposób kontrolują je, w tym m.in. do wszelkich praw niezbędnych Państwu do zapewniania, zamieszczania, wysyłania, wprowadzania lub przekazywania zgłoszeń.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte w witrynie internetowej Fiberon lub udostępniane za jej pośrednictwem mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Informacje podane w niniejszym dokumencie są okresowo zmieniane. Firma Fiberon lub jej dostawcy mogą w dowolnym momencie wprowadzać udoskonalenia lub zmiany witryny internetowej Fiberon. Porady otrzymywane za pośrednictwem witryny internetowej Fiberon nie powinny być traktowane jako wiarygodna podstawa decyzji o charakterze osobistym, medycznym, prawnym lub finansowym. Zaleca się konsultację z właściwym specjalistą w celu uzyskania konkretnej porady uwzględniającej Państwa specyficzną sytuację.

Ani firma Fiberon, ani jej dostawcy nie składają oświadczeń dotyczących zdatności, niezawodności, dostępności, terminowości lub precyzji informacji, oprogramowania, produktów, usług oraz związanych z nimi grafik zamieszczonych w witrynie internetowej Fiberon do jakiegokolwiek celu. W największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelkie takie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i powiązane grafiki przekazywane są bez jakichkolwiek gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju. Firma Fiberon i jej dostawcy niniejszym wykluczają wszelkie gwarancje i warunki dotyczące takich informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanych grafik, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki pokupności, zdatności do określonego celu, tytułu prawnego lub braku naruszeń.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma Fiberon ani jej dostawcy w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne i następcze, nawiązki i odszkodowania oznaczone, a także wszelkie inne szkody, w tym m.in. szkody związane z utratą możliwości użytkowania, utratą danych lub utratą zysków, wynikające z użytkowania lub działania witryny internetowej Fiberon, z opóźnieniem lub brakiem możliwości użytkowania witryny internetowej Fiberon lub usług powiązanych, świadczeniem lub zaniechaniem świadczenia usług, bądź w jakikolwiek sposób związane z takimi aspektami, a także za wszelkie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i powiązane grafiki uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej Fiberon, bądź w inny sposób wynikające z użytkowania witryny internetowej Fiberon, z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, odpowiedzialności za zaniedbanie, odpowiedzialności bezwzględnej lub innej, nawet jeżeli firma Fiberon lub którykolwiek z jej dostawców zostaliby poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Z uwagi na to, że niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, powyższe ograniczenie może nie znajdować zastosowania w odniesieniu do Państwa. Jeżeli nie będą Państwo akceptować którejkolwiek części witryny internetowej Fiberon lub niniejszego regulaminu użytkowania, jedynym przysługującym Państwu środkiem naprawczym będzie zaniechanie dalszego korzystania z witryny internetowej Fiberon.

KONTAKT DO DZIAŁU OBSŁUGI

[email protected]

ROZWIĄZANIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU

Firma Fiberon zastrzega sobie prawo do ograniczenia Państwu dostępu do witryny internetowej Fiberon oraz usług powiązanych lub dowolnej ich części w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez powiadomienia. Zasadniczo w największym zakresie dopuszczalnym przez prawo niniejsza umowa podlega prawu stanu Karolina Północna, Stany Zjednoczone Ameryki, a Państwo niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów w hrabstwie Stanly, Karolina Północna, Stany Zjednoczone Ameryki, w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z użytkowania witryny internetowej Fiberon lub związanych z nim. Użytkowanie witryny internetowej Fiberon nie jest dozwolone w jurysdykcjach, w których nie obowiązuje niniejszy regulamin, w tym niniejszy ustęp. Zgadzają się Państwo, że w rezultacie zawarcia niniejszej umowy lub użytkowania witryny internetowej Fiberon nie będzie Państwa łączyć z firmą Fiberon joint venture, spółka osobowa, stosunek pracy ani stosunek agencji. Wykonywanie niniejszej umowy przez firmę Fiberon podlega obowiązującemu prawu i procedurom prawnym, a żadne z jej postanowień nie uchyla przysługującego firmie Fiberon prawa do stosowania się do próśb lub wymogów władzy wykonawczej i sądowniczej, w tym organów ścigania, dotyczących użytkowania przez Państwa witryny internetowej Fiberon lub informacji przekazywanych lub gromadzonych przez firmę Fiberon w związku z takim użytkowaniem. Jeżeli którakolwiek z części niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub bezskuteczną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym m.in. zamieszczone powyżej noty prawne dotyczące gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, to postanowienie nieważne lub bezskuteczne zostanie uznane za zastąpione przez postanowienie prawidłowe i skuteczne możliwie jak najbardziej zbliżone pod względem celu do postanowienia pierwotnego, a pozostała część umowy będzie obowiązywać bez zmian. Jeżeli niniejszy dokument nie będzie stanowić inaczej, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem i firmą Fiberon w odniesieniu do witryny internetowej Fiberon, a także zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty i propozycje w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej w stosunkach między użytkownikiem i firmą Fiberon w odniesieniu do witryny internetowej Fiberon. Wydruk niniejszej umowy lub jakiegokolwiek powiadomienia w formie elektronicznej uważa się za dopuszczalny w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszej umowie lub związanym z nią w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak pozostałe dokumenty handlowe i dokumentacja pierwotnie tworzona i utrzymywana w formie drukowanej. Strony wyraźnie zaznaczają, że niniejsza umowa oraz wszelkie dokumenty powiązane zostają sporządzone w języku angielskim.

NOTY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW HANDLOWYCH:

Cała zawartość witryny internetowej Fiberon jest: Firma Fiberon i/lub jej dostawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAK HANDLOWY

Nazwy faktycznie istniejących firm i produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie, są znakami handlowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, pozostają zastrzeżone.

POWIADOMIENIA I PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z przepisami Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszeń praw autorskich w rozumieniu ustawodawstwa dotyczącego praw autorskich Stanów Zjednoczonych należy wysyłać do wyznaczonego agenta usługodawcy. NIE BĘDZIEMY UDZIELAĆ ODPOWIEDZI NA JAKIEKOLWIEK ZAPYTANIA NIEISTOTNE DLA PONIŻSZEJ PROCEDURY. Patrz: „Powiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich".